NYSE:
MUX

$2.15
+0.06 +2.87% Volume: 2,719,918 March 23, 2018
TSX:
MUX

$2.76
+0.08 +2.98% Volume: 365,025 March 23, 2018
Gold
$1,348.68
+17.28 +1.3% Volume: March 23, 2018
Silver
$16.33
-0.03 -0.18% Volume: 76 March 22, 2018
Copper
$3.01
-0.04 -1.2% Volume: 989 March 22, 2018

Innovation Seminars